top of page

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์ 

เนื้อหาที่สร้างสรรค์และส่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ UFABET-169.COM ทั้งหมดของเรานั้น เช่น ข้อความ, กราฟิก, รูปภาพ, โลโก้, ไอคอน, เสียง, ซอฟต์แวร์, และคู่มือการใช้งานนั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ UFABET-169.COM และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อความและเนื้อหาทุกประเภทที่ปรากฏบนเว็บไซต์ UFABET-169.COM นั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสมบัติของ UFABET-169.COM และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง

ข้อความสำคัญ:

  1. ข้อความและเนื้อหา: ทุกข้อความ และเนื้อหาที่ปรากฏบน UFABET-169.COM เป็นสิทธิ์ของ UFABET-169.COM และสงวนสิทธิ์ทุกประการ การคัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, หรือใช้เนื้อหานี้ในทางการค้าต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UFABET-169.COM

  2. การละเมิดลิขสิทธิ์: หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อ UFABET-169.COM และโปรดให้ข้อมูลต่างๆ ดังนี้:

    • รายละเอียดของเนื้อหาที่ถูกละเมิด

    • URL ที่เนื้อหาถูกละเมิดอยู่

    • ข้อมูลติดต่อของคุณ

 

หลังจากได้รับข้อมูลข้างต้น UFABET-169.COM จะทำการตรวจสอบและดำเนินการที่เหมาะสมตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด

ความรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์: UFABET-169.COM ไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่ละเมิด

ที่อยู่สำหรับการติดต่อและแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์: contact@ufabet-169.com

นโยบายนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2020 บริษัทอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขตามความเหมาะสม แนะนำให้คุณตรวจสอบหน้านี้อย่างประจำเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลง

หากท่านใช้งานเว็บไซต์หลังจากมีการปรับปรุงนโยบายนี้ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น UFABET-169.COM ขอบคุณที่ใช้บริการของเราและมีความมั่นใจในเรา

bottom of page